RODO

Mając na uwadze bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych nam danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej „RODO” uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) jest: CND Karolina Romańska z siedzibą w Sułoszowej 32-045, ul. Spacerowa 21, tel. 511-985-611, adres e-mail rodo@nasza-dolina.pl, dalej jako ADO
 2. ADO powołał inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez dane kontaktowe  e-mail: rodo@nasza-dolina.pl,  tel 511-985-611 zwany dalej IDO
 3. Przekazanie danych nastąpiło za zgodą interesanta. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość przeprowadzenia procesu zawarcia umowy na parkowanie pojazdu/ przyczepy, zameldowania, a w przypadku nie wyrażenia zgody na działania marketingowe, konsekwencją będzie brak przesyłania informacji bieżących.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej: w celu przeprowadzenia procesu zawarcia umowy na parking pojazdu, przyczepy, zameldowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i w celach budowania relacji klienckich, marketingowych oraz oferowania usług własnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osób fizycznych.
 5. Dane mogą być ujawniane następujących odbiorcom:
  • upoważnionym przez ADO pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. firmy świadczące usługi informatyczne) na podstawie zawartych umów powierzenia danych,
  • poza wymienionymi, nie planuje się udostępniania danych innym odbiorcom, chyba że wpłynie prawnie uzasadniony wniosek.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą:
  • przetwarzane przez ADO w celu, na który uzyskał zgodę – przez czas niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania tej zgody.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od ADO dostępu do własnych danych oraz ich sprostowania.
 9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo „do bycia zapomnianym” po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 11. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 12. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.