Regulamin Obiektu Nasza Dolina.

Recepcja czynna jest w godzinach 9.00-18.00

Przybywający Goście na teren obiektu w pierwszej kolejności zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji i uregulować należności z tym związane. Otrzymany rachunek i identyfikator należy zachować do końca pobytu.

Miejsca przydzielane są przez obsługę obiektu.

Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 15.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.

Po upływie pobytu goście mają obowiązek zgłosić swój wyjazd w recepcji i wymeldować się.

Przed opuszczeniem terenu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce oraz wynieść śmieci do pojemników na odpady. Odpady należy posortować.

Osoby zaśmiecające teren, dewastujące sprzęt, wyposażenie oraz otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

Na terenie obiektu zabrania się:

– wycinania krzewów, kopania dołów i rowów,

– zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,

– palenia ognisk poza miejscem wyznaczonym,

– niszczenia urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się na terenie,

– uciążliwego grillowania i zadymiania sąsiednich stanowisk,

– palenia tytoniu i e-papierosów poza miejscem wyznaczonym

 

W sanitariatach zabrania się palenia papierosów, spożywania napojów oraz pokarmów, kąpieli zwierząt, zmywania naczyń oraz przygotowywania posiłków.

Obowiązuje bezwzględna cisza nocna w godzinach 22.00-6.00.

Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga oraz do poruszania się po terenie z nim wyłącznie na smyczy. Właściciele są zobowiązania sprzątać po swoich zwierzętach.

Zmotoryzowani Goście poruszający się po obiekcie zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i przemieszczania się wyłącznie po wyznaczonych alejkach. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci, które powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są opiekunowie. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice(opiekunowie).

Obiekt nie odpowiada za zgubione lub skradzione wartościowe przedmioty pozostawione na terenie oraz za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież przedmiotów pozostawionych na terenie bez opieki.

Obsługa obiektu może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu  rażąco naruszył regulamin oraz wyrządził szkodę w mieniu obiektu, gości  lub szkodę na osobie gościa, pracownika lub innych osób przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

 

Obsługa zastrzega sobie prawo zakazu wstępu na obiekt osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osób poniżej 16-stego roku życia bez opieki dorosłych oraz prawo do usunięcia osób nietrzeźwych i nieprzestrzegających niniejszego regulaminu. W szczególnych przypadkach interwencję może podjąć policja.

W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszelkie informacje należy kierować do obsługi obiektu.

Na terenie obiektu goście zobowiązani są do przestrzegania kultury osobistej, zasad współżycia społecznego oraz ogólnych przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciw pożarowych.

Każda osoba przebywająca na terenie obiektu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu a pobyt oraz wjazd na teren obiektu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją regulaminu obiektu.

W przypadku niezastosowania się do poleceń obsługi oraz niniejszego regulaminu, obsługa campingu ma prawo do natychmiastowego usunięcia osób nieprzestrzegających regulaminu.

Właściciel  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

Życzymy udanego wypoczynku

Administrator Campingu